Szanowni Państwo:

członkowie Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”,

Współpracownicy,

Partnerzy,

oraz klienci

 

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Partnerami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest  Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”), wpisanego  do REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000336729; NIP 5342430798; REGON 141999483

 

Cele przetwarzania danych:

 
W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

o    – organizacji  wydarzeń, konferencji konkursów,  ankiet,

o    prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z pozyskiwaniem środków na działalność statutową Administratora, w tym w formie mailingu,

o    realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach , ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

– organizacji warsztatów i szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,

-organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych dla podopiecznych i całych rodzin,

– organizacji paczek świątecznych,

– organizacji warsztatów terapeutycznych i wypoczynkowych dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzeństwa,

– prowadzenie księgowości i sprawozdawczości, do których jesteśmy prawnie zobligowani,

– prowadzenia statystyk wewnętrznych,

– kontrolowanie składek członkowskich oraz opłat za zajęcia terapeutyczne,

– dane osobowe dotyczące niepełnosprawnych podopiecznych są niezbędne do korzystania z wszelkiej pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie na rzecz swoich podopiecznych ( orzeczenie o niepełnosprawności).

– do komunikacji z Państwem w formie mailingu i przez sms y

o    ;
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes;
wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych. na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c)  i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- RODO,

Odbiorcy danych

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości świadczonej pomocy tj. grantodawcom ( takim jak  UG Nadarzyn, Starostwo Pruszkowskie, bądź innego rodzaju Fundatorzy, do których Stowarzyszenie aplikuje o środki finansowe.) Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich banki oraz instytucje płatnicze.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy na realizację zadania oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny określony prawem:

Terminy przechowywania dokumentacji są następujące:

–          księgi rachunkowe 5 lat,

–          karty wynagrodzeń bądź ich odpowiedniki- przez okres wymaganego odstępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,

–          dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat,

–          pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania za wyjątkiem dokumentów księgowych.

.
Przysługujące Państwu uprawnienia

Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:
– wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
– sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
– żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przeniesienia danych;

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem, oraz za wyjątkiem danych księgowych;
– wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.

3.    W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł  świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator  upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,

4.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych członków jest konieczne w zakresie wymaganym działalnością statutową Stowarzyszenia.

Kontakt w przedmiocie przetwarzania

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:
– pisemnie na adres: Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”, 05-830 Rusiec, ul. Osiedlowa 72
– mailowo na adres: szlakiemteczy@nadarzyn.pl
– telefonicznie pod numerem: +48 793 003 898

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią RODO.