REGULAMIN BIEGU

 

Organizatorem VI edycji BIEGIEM PO SPRAWNOŚĆ, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336729 z siedzibą w Nadarzynie oraz Przyjaciele (grupa wolontariuszy). Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.szlakiemteczy.pl

Bieg „BIEGIEM PO SPRAWNOŚĆ” jest imprezą charytatywną i opłaty z tytułu uczestnictwa są w 100 procentach przeznaczone na pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym objętym opieką Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy (www.szlakiemteczy.pl). Podane w regulaminie opłaty za rejestrację są stawkami podstawowymi.

Zachęcamy do włączenia się w pomoc na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia poprzez wnoszenie opłat podstawowych powiększonych o dowolną sumę.

 1. CEL

1.1 Dzieci Stowarzyszenia poznają ducha i siłę walki biegacza
1.2 Biegacze pokażą dzieciom jak utrzymać zapał w pokonywaniu trudności

 1. TERMIN I MIEJSCE

2.1 Bieg odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. na stadionie GOS w Nadarzynie
2.2 Długość trasy, do wyboru przez Uczestnika:

 • 0,5 km (1 okrążenie na stadionie), bieg dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym z klas I-III i dzieci oraz osób niepełnosprawnych na 500 m na stadionie GOS w Nadarzynie
 • 1 km (2 okrążenia na stadionie), bieg dzieci w wieku szkolnym z klas IV-VI na 1 km na stadionie GOS w Nadarzynie
 • 3 km, bieg (lub spacer) otwarty dla wszystkich chętnych na 3 km, którego główna część prowadzi przez teren lasu nadarzyńskiego
 • 10 km, bieg otwarty dla wszystkich chętnych na 10 km, z trasą przez teren lasu nadarzyńskiego
 • 3 km nordic walking, otwarty dla wszystkich chętnych na 3 km, którego główna część prowadzi przez teren lasu nadarzyńskiego

2.3  Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.szlakiemteczy.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

 1. LIMIT CZASU

3.1  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący

 • 1,5 godziny od strzału startera dla biegu na 10 km
 • 1 godzina od strzału startera dla biegu/spaceru na 3 km
 • 20 minut od strzału startera dla biegu na 1 km
 • 20 minut od strzału startera dla biegu na 0,5 km
 • 1 godzina od strzału startera dla nordic walking na 3 km

3.2  Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 1. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

4.1 W Biegu na dystansie 0,5 km prawo startu mają wyłącznie:

 • dzieci podlegające opiece Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy
 • osoby niepełnosprawne
 • dzieci w wieku przedszkolnym, które urodziły się w latach 2016-2020
 • dzieci w wieku szkolnym z klas I-III (dzieci, które urodziły się w latach 2013-2015)
 • opiekunowie i wolontariusze zgłoszeni jako asysta dla dzieci i osób niepełnosprawnych

4.2  W Biegu na dystansie 1 km prawo startu mają wyłącznie:

 • dzieci w wieku szkolnym z klas IV-VI (dzieci, które urodziły się w latach 2009-2012)

4.3  W Biegu na dystansie 3 km prawo startu mają wszystkie chętne osoby, które urodziły się w roku 2008 lub wcześniej.
4.4  W Biegu na dystansie 10 km osoby, które urodziły się w roku 2009 lub wcześniej.
4.5  Dla osób niepełnoletnich oraz osób częściowo lub w pełni ubezwłasnowolnionych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do pobrania ze strony organizatora biegu: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”
4.6  Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza będzie odbywać się w formie elektronicznej na stronie www.zapisyonline.pl. Rejestrację internetową prowadzi ZAPISY ONLINE PROFESJONALNY SYSTEM REJESTRACYJNY. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.7 Istnieje możliwość zapisania się w dniu Biegu w Biurze Zawodów w godzinach: 8:00 – 9:30. Organizator zastrzega, że dla osób zgłaszających się w dniu Biegu pakiet startowy będzie zawierał numer startowy oraz chip do pomiaru czasu, natomiast dodatkowe upominki od sponsorów nie są gwarantowane.
4.8  W Biegu mogą wziąć udział tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny, dokonają opłaty startowej oraz zostaną zweryfikowane w Biurze Zawodów w momencie odbioru pakietu startowego.
4.9 Zgłoszenia online zostaną zawieszone 16 września 2022 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu Biegu, w godzinach: 8:00 – 9:30.
4.10 W Biegu obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
4.11 Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu Biegu w godzinach 8:00-9:30.
4.12 Biuro Zawodów będzie znajdować się na terenie stadionu GOS w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 20.
4.13 W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
4.14 numer startowy oraz elektroniczny chip (do przymocowanie do buta – bieg na 3km i 10 km) do pomiaru czasu
4.15 drobne upominki od sponsorów
4.16 Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z startowy oraz chip jest własnością firmy pomiarowej i podlega zwrotowi.
4.17 Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dowodu wpłaty rejestracyjnej.
4.18 Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika.

 1. KLASYFIKACJE

5.1 Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Bieg na dystansie 10 km: klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet,
 • Bieg/spacer na dystansie 3 km: klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet,
 • Bieg na dystansie 1 km: klasyfikacja dziewcząt i klasyfikacja chłopców z klas IV-IV.
 • Bieg na dystansie 0,5 km: klasyfikacja generalna dziewcząt i klasyfikacja generalna chłopców.
 • Nordic walking na dystansie 3 km: klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet,

5.2 Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

 1. NAGRODY

6.1 Każdy z zawodników biegu dzicięcych, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
6.2 Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe puchary.
6.3 Wszyscy uczestnicy Biegu na dystansie 0,5 km oraz 1 km (wyłączając wolontariuszy i opiekunów) otrzymają drobne upominki.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 1. OPŁATY

7.1 Każdy uczestnik Biegu na dystansie 10 km i 3 km ponosi koszty opłaty wpisowej.
7.2 Opłata wpisowa wynosi:

 • 40zł dla uczestników zgłaszających się przez internet
 • 50zł w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówkową)
 • 5zł dzieci biorące udział w biegu na 1km i 500m

5zł seniorzy 60+

7.3 Limit numerów startowych wynosi 100 dla Biegu na 10km, 100 dla Biegu/spaceru/nordic walking na 3km oraz 100 dla biegu na 0,5 km i 1 km.

7.4 Wpłat można dokonać na konto Fundacji „Szlakiem Tęczy”, numer konta BNP Paribas

PLN 89 1750 0012 0000 0000 3321 7994 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użyty podczas rejestracji) lub stronę www.zapisyonline.pl

 

7.5 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7.6 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

 1. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 8.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości.

8.3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia konta na stronie: www.zapisyonline.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 1. ZASADY BEZPICZEŃSTAWA EPIDEMICZNEGO

9.1. Zawodnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID – 19 podczas zawodów. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez organizatora istnieje ryzyko zakażenia.

9.2. Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas Zawodów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

9.3. Zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas zawodów

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8.2 Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
10.3 Wolontariusze i opiekunowie startujący w biegu na dystansie 1 km otrzymają specjalną plakietkę OPIEKUN. Do pobrania w Biurze Zawodów w dniu Biegu.
10.4 Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
10.5 Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
10.6 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
10.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
10.8 Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10.9 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10.10 Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10.11 Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
10.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
10.13 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
10.14 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy.
10.15 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
10.16 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
10.17 W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Trasa 10km

Trasa 3km