W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Paweł Friedrich – prezes Zarządu

Marcin Kalbarczyk – wiceprezes Zarządu

Bożena Kuta-Kępka – członek Zarządu

Agnieszka Krajewska – skarbnik

Jarosław Kmieciak – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Krystyna Dąbrowska – przewodnicząca

Ilona Massalska – członek

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy zostało zarejestrowane 09.09.2009 r. w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy pod numerem:

KRS 0000336729
NIP 5342430798
Regon 141999483

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela.

Cel ten realizujemy poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.

Organizujemy pomoc dla naszych podopiecznych oraz członków ich rodzin w zakresie rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, która ma na celu polepszenie ich bytu. Poprzez rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin propagujemy w społeczeństwie poszanowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.

Od 2012 r. w Sali do rehabilitacji, która  została wyremontowana i urządzona z własnych środków Stowarzyszenia odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla podopiecznych.

Dzięki aktywnym działaniom rodzin skupionych w Stowarzyszeniu sala jest przystosowana i wyposażona w sprzęt niezbędny osobom z niepełnosprawnością, sprzęt ten jest na bieżąco uzupełniany.

Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Parafii w Nadarzynie dysponujemy też salką w Domu Parafialnym w Nadarzynie, gdzie odbywają się zajęcia z psychologiem, specjalistą od rodzin z niepełnosprawnością.

Organizujemy często warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy nawzajem dla siebie grupą wsparcia, co dla rodziców jest nie do przecenienia szczególnie w chwilach trudnych.

W listopadzie 2013 roku Sąd Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy zbierać 1% podatku.

Z tych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych. Decyzją Zarządu 1% może być dedykowany na rehabilitację konkretnego dziecka, wtedy w polu cel szczegółowy należy wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć nasz 1%.

Stowarzyszenie z pozyskiwanych darowizn dofinansowuje  zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich rodziny nie są w stanie samodzielnie pokryć tych wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu warsztaty i imprezy organizowane dla naszych dzieci i rodzin.

Jednym z bardzo ważnych celów Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku letniego podopiecznych. Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż nasi podopieczni nie mają praktycznie żadnych możliwości  atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników zarówno tych z niepełnosprawnością jak i tych sprawnych.